Disclaimer

Disclaimer Berveling Accountants & Adviseurs

Berveling Accountants & Adviseurs B.V. spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Berveling Accountants & Adviseurs B.V. als portal fungeert volledig en juist is. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. is niet verantwoordelijk voor enige onvolledige of onjuiste informatie die via deze website gevonden wordt. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, meer in het bijzonder de aangeboden content. De informatie op deze website is bedoeld om algemene informatie te verstrekken.

De gebruiker accepteert de volledige eigen aansprakelijkheid voor het gebruik van deze pagina’s of voor het gebruik van enige informatie die daarin is opgenomen. De pagina’s omvatten geen garantie van compleetheid, correctheid, of tijdigheid en Berveling Accountants & Adviseurs B.V. geeft geen garanties van welke aard dan ook. De informatie op deze website kan niet worden opgevat als verslaggeving, consultatie of advisering op het gebied van beleggingen, juridische zaken, fiscale zaken of iedere andere vorm van professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Deze website bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Berveling Accountants & Adviseurs B.V. liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Berveling Accountants & Adviseurs B.V.. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. geeft geen garantie noch aanvaardt enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de verbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de verbinding. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit de verplichtingen van de leverancier. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. vrijwaart zich van enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een al dan niet beperkt belemmerde toegang tot de diensten van Berveling Accountants & Adviseurs B.V. en Berveling Accountants & Adviseurs B.V. geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van deze website.

Tevens is Berveling Accountants & Adviseurs B.V. niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Berveling Accountants & Adviseurs B.V. die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Berveling Accountants & Adviseurs B.V. in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site, onze diensten of het gebruik van de aangeboden informatie, ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Onze diensten voor iedere onderneming

Accountancy

IT Audit

Audit en assurance

Fiscaal (estate planning)

Salaris en personeel

Advies

Alle cijfers weer op een rij?

Heeft u naar aanleiding van uw bezoek aan onze website behoefte aan een persoonlijk gesprek of online meeting aarzel dan niet om contact op te nemen.

Actualiteiten

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

Geen fictieve verkrijging op grond van verrekenbeding

De Successiewet kent een aantal fictieve erfrechtelijke verkrijgingen. Een van deze verkrijgingen betreft hetgeen aan de langstlevende echtgenoot bij het overlijden van de andere echtgenoot op grond van een verrekenbeding in de huwelijksvoorwaarden

Lees meer