Klokkenluiderregeling

Klokkenluiderregeling Berveling Accountants & Adviseurs

Mede gebaseerd op artikel 32 van de Verordening Accountantsorganisaties, acht ons kantoor het van
belang dat personen van buiten het accountantskantoor en bij haar werkzame of aan haar verbonden
personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede)
buiten het accountantskantoor aan de orde kunnen stellen. Derhalve is onderstaande procedure
opgesteld.

Artikel 1 Definities

Het kantoor: Berveling Accountants & Adviseurs B.V.;
De melder: degene die, al dan niet in dienst van Berveling Accountants & Adviseurs B.V.,
werkzaamheden verricht voor Berveling Accountant & Adviseurs en een misstand onder deze regeling
meldt;
De werknemer: een melder die in dienst is van Berveling Accountants & Adviseurs B.V.;
Leidinggevende: degene die leiding geeft aan de werknemer;
Compliance Officer: de door het bestuur van Berveling Accountants & Adviseurs B.V. hiertoe
aangestelde persoon. Per 1 januari 2008 is dit de heer R. Kuiper RA;
Bestuur: het bestuur van Berveling Accountants & Adviseurs B.V., belast met de naleving en
uitvoering van de regelgeving;
Een misstand: een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden met betrekking tot Berveling
Accountants & Adviseurs B.V. en/ of haar medewerkers, in verband met:
o een (dreigend) strafbaar feit;
o een (dreiging) van schending van wet- of regelgeving;
o een (dreiging) van bewust onjuist informeren;
o een (dreigende) schending van binnen Berveling Accountants & Adviseurs B.V. geldende (gedrags-)
regels of
o (een dreiging van) het vernietigen of manipuleren van informatie over voornoemde feiten.

Artikel 2 Procedure

1. De Melder meldt een misstand bij de Compliance Officer via e-mail aan compliance@berveling.nl.
De Melder kan gelijktijdig ook een melding doen aan zijn leidinggevende. Indien de Misstand
betrekking heeft op de Compliance Officer, dan kan de Misstand worden gemeld bij een andere
bestuurder. Deze bestuurder zal vervolgens handelen conform onderstaande bepalingen.
2. De Compliance Officer legt de melding vast en bevestigt binnen vijf werkdagen aan Melder dat de
melding is ontvangen. De Compliance Officer stelt het Bestuur direct op de hoogte van de melding,
tenzij de Misstand een lid van het Bestuur betreft (zie lid 5).
3. Compliance Officer waarborgt te allen tijde de anonimiteit van de Melder, tenzij de Melder
schriftelijk de Compliance Officer van deze verplichting ontheft.
4. Direct na ontvangst zal het Bestuur een onderzoek naar de misstand (laten) starten.
5. Indien de Misstand een lid van het bestuur betreft zal de Compliance Officer zelf een onderzoek
naar de Misstand (laten) starten.

Artikel 3 Termijnen

1. Binnen een periode van acht weken na het moment van registratie van de melding overeenkomstig
artikel 2 lid 2, wordt de Compliance Officer door of namens het Bestuur schriftelijk op de hoogte
gebracht van het standpunt van het Bestuur omtrent de Misstand evenals van de te nemen of reeds
genomen maatregelen.
2. Indien het niet mogelijk is om het standpunt binnen de in het eerste lid genoemde termijn te
geven, zal het Bestuur de Compliance Officer hiervan tijdig in kennis stellen en de termijn noemen
waarin alsnog een standpunt zal worden gegeven.
3. In geval van artikel 2 lid 5 zal de Compliance Officer zelf een standpunt (laten) formuleren.
4. De Compliance Officer stelt de melder direct van het standpunt op de hoogte.

Artikel 4 Rechtsbescherming

1. Het Bestuur (of de Compliance Officer) zorgt dat de Melder die te goeder trouw en volgens
onderhavige regeling een melding van een Misstand heeft gedaan, op geen enkele wijze in zijn positie
wordt benadeeld,.
2. Indien een Melder de melding op ander wijze dan overeenkomstig onderhavige regeling heeft
gedaan dan wel rechtstreeks of via derden in de publiciteit brengt, kan hem dat mogelijk worden
aangerekend.

Artikel 5 Werking en publicatie

1. Deze regeling treedt in werking per 1 januari 2008. De regeling kan in overleg worden gewijzigd.
2. Deze regeling zal worden gepubliceerd op de website van Berveling Accountants & Adviseurs B.V.

Vragen

Mocht u anoniem een melding willen doen omtrent het functioneren van onze organisatie of een van onze medewerkers, dan kunt u hiervan melding doen bij onze vertrouwenspersoon. 

Wij zullen uw melding vertrouwelijk behandelen. Met onderstaand formulier kunt u uw melding kenbaar maken. Dit formulier wordt rechtstreeks ontvangen door onze vertrouwenspersoon.

Onze diensten voor iedere onderneming

Accountancy

IT Audit

Audit en assurance

Fiscaal (estate planning)

Salaris en personeel

Advies

Alle cijfers weer op een rij?

Heeft u naar aanleiding van uw bezoek aan onze website behoefte aan een persoonlijk gesprek of online meeting aarzel dan niet om contact op te nemen.

Actualiteiten

Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw

Verbouwing leidt niet tot nieuw gebouw

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd. Er geldt echter een vrijstelling van overdrachtsbelasting wanneer de levering van een onroerende zaak belast is met omzetbelasting. Dat is het geval

Lees meer