Privacyverklaring

Privacyverklaring Berveling Accountants & Adviseurs

Teneinde onze website en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat Berveling Accountants & Adviseurs B.V. in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt onze privacyverklaring, een uitleg welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden en wat wij doen om uw privacy te beschermen. Daarnaast is op het gebruik van onze website deze disclaimer van toepassing.

Op onze diensten zijn naast onze Algemene voorwaarden ook onze Verwerkersvoorwaarden en Privacy-regelement van toepassing, deze zijn uiteraard kosteloos op te vragen.

Wie verwerkt persoonsgegevens

Berveling Accountants & Adviseurs B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het gebruik van onze website. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. zal zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten onze organisatie, tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Wie verwerkt persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van het contactformulier en/of andere diensten binnen de website van Berveling Accountants & Adviseurs B.V. (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. verwerkt deze gegevens teneinde:

  • onze website aan u beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via onze website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Berveling Accountants & Adviseurs B.V., al dan niet via onze website te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen onze website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Berveling Accountants & Adviseurs B.V. uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.
Berveling Accountants & Adviseurs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u de website van Berveling Accountants & Adviseurs B.V. bezoekt. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de onze website zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Berveling Accountants & Adviseurs B.V. kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van onze website.
De website van Berveling Accountants & Adviseurs B.V. genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van onze website. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende websites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via onze website.

Gebruik van Google Analytics

Via de website van Berveling Accountants & Adviseurs B.V. worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. gebruikt deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. heeft hier geen invloed op. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Beveiliging

Berveling Accountants & Adviseurs B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Berveling Accountants & Adviseurs B.V. toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Websites van derden

Berveling Accountants & Adviseurs B.V. kan links opnemen naar websites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en de handelingen van deze derden en anderen. Berveling Accountants & Adviseurs B.V. raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Berveling Accountants & Adviseurs B.V., kunt u contact opnemen.

Onze diensten voor iedere onderneming

Accountancy

IT Audit

Audit en assurance

Fiscaal (estate planning)

Salaris en personeel

Advies

Alle cijfers weer op een rij?

Heeft u naar aanleiding van uw bezoek aan onze website behoefte aan een persoonlijk gesprek aarzel dan niet om contact op te nemen. Uiteraard houden wij de huidige RIVM richtlijnen in acht, een online meeting behoort ook tot de mogelijkheden.

Actualiteiten

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

Internetconsultatie wijziging bijzondere regimes

De staatssecretaris heeft een wetsvoorstel met wijzigingen voor enkele bijzondere regimes in de vennootschapsbelasting ter consultatie gelegd. Het betreft de regimes voor fiscale beleggingsinstellingen, fondsen voor gemene rekening en vrijgestelde

Lees meer
Forfaitaire rendementspercentages 2022

Forfaitaire rendementspercentages 2022

Bij de bepaling van het voordeel uit sparen en beleggen op grond van de Wet rechtsherstel box 3 wordt het vermogen onderverdeeld in drie categorieËn: banktegoeden, schulden en overige bezittingen. Na de verdeling van het vermogen over de drie

Lees meer
Overtollige liquiditeiten onderneming

Overtollige liquiditeiten onderneming

De vraag of een vermogensbestanddeel ondernemingsvermogen of privévermogen vormt, is in beginsel afhankelijk van de wil van de ondernemer. Zijn keuzevrijheid wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden

Lees meer